Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacijama I ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje  Turističke zajednice Općine Krašić:

Pisanim putem na adresu:

Turistička zajednica Općine Krašić
Službenik za informiranje
Krašić 101
10 454 Krašić

 

Putem elektroničke pošte:

info@tzokrasic.hr

 

Telefonom:

+385 01 6270 910 Službenik za informiranje Turističke zajednice Općine Krašić

 

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu Općine Krašić je direktorica Robertina Marković.

 

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac broj 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac broj 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Zakoni, pravilnici:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Pravilnik o službenom upisniku (NN 83/14)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu